Home » Algemeen / other » Uitdagingen / Challenges

Uitdagingen / Challenges

For english text, scroll down!

Over challenges

Je hebt misschien al gezien dat ik aan wat challenges (uitdagingen) heb meegedaan. Het maken van kaarten heeft me momenteel helemaal te pakken, en challenges vormen een leuke inspiratiebron waarbij je vaak ook nog eens iets kan winnen! Maar wat zijn challenges nou eigenlijk? Hier wat informatie erover vanuit mijn “geweldige uitgebreide” ervaring (van 3 weken) 

Challenge blog

Een challenge wordt meestal gehost door challenge blogs. Dit zijn blogs waarop de voornaamse content bestaat uit een challenge. Sommigen zijn direct gelinkt aan een producent van bepaalde hoby artikelen, anderen lijken die link niet zo te hebben. Bij een challenge wordt een uitdaging gegeven.

Uitdaging (Challenge)

Deze opdracht moet je binnen een bepaalde tijd voldoen en laten zien, rekening houdend met de bij dat blog horende challenge regels.
Een opdracht kan bijvoorbeeld zijn: Maak iets rond het thema liefde, of maak iets anders dan een kaart, gebruik een kat als onderwerp, iets met vleugels, gebruik een sentiment (een gevoel in tekst), gebruik de geleverde schets (van een layout) maak een monochrome kaart. 

Monochroom: in 1 kleurtint met evt. nog achtergrondkleur van je kaart bijv. wit, hierbij dus geen color splash gebruiken! Een groene/witte kaart met een rood erop uitspringend hartje is dus géén monochrome kaart! Technisch gesproken zorgt een 2e kleur naast de hoofdkleur voor diskwalificatie van het monochroom zijn van de kaart. Ik weet het niet zeker, maar wit en zwart tellen niet als kleuren tenzij ze gebruikt worden als hoofdkleur. Kan iemand dat bevestigen? Is een witte kaart met een rood hartje erop monochroom?

De regels / The rules

De regels variëren per blog, maar hier zijn wat algemene regels of regels waar je op moet letten:

 • Gebruik geen kaart die je al hebt gepost voordat de challenge begon
 • In het blogbericht waar je kaart staat moet je linken naar de challenge. Ik link altijd naar de challenge blog en de challenge zelf. Zet de link niet in de titel maar in de tekst van je bericht.
 • Bij het challengeblog: Maak gebruik van het aanwezige link-hulpmiddeltje als je je creatie “instuurt”. Link hierbij NIET direct naar je blog, maar naar het blogbericht. Het verschil? Als je direct link naar het blogbericht komt de jury altijd bij het juiste bericht uit en hoeven ze niet te zoeken. Stel je voor dat je bij 200 deelnemers moet zoeken naar hun inzending – daar zit je niet op te wachten. Dus link naar je bericht.
  • Een voorbeeld van een berichtlink: https://daqadoodles.wordpress.com/uitdagingen-challenges
  • Fout is dus een link naar je blog: https://daqadoodles.wordpress.com
  • Hoe link je naar je bericht? Maak je bericht en publiceer deze. Ga naar je bericht toe. Staat er alleen je blog adres in de adresbalk? Dan ben je op je homepagina en nog niet op de pagina van je bericht zelf. Klik op de titel van je bericht. Kijk in de adresbalk, staat daar je blogadres gevolgd door de titel van je bericht? Dan heb je de juiste link te pakken, kopieer deze (sneltoetsen combinatie: CTRL+C) en plak deze in het linkhulpmiddel van de challenge blog (sneltoetsen combinatie CTRL+V). Een link die altijd naar dezelfde content wijst heet een permalink, als je op deze link klikt kom je altijd bij hetzelfde bericht uit ongeacht hoeveel andere berichten je later nog hebt geplaast.
 • Maximum aantal challenges: Je mag met 1 kaart meedoen aan meerdere challenges tegelijk, maar let op! Veel blogs stellen daar grenzen aan, bijvoorbeeld maximaal 5 challenges inclusief hun challenge.
 • Maximum aantal inzendingen: Je mag soms meerdere keren meedoen. Soms mag dat met 2 dezelfde projecten (dus bijvoorbeeld 2 kaarten), soms moet het een ander soort project zijn (dus bijvoorbeeld een kaart en een boekomslag)
 • Gebruikte materialen: Controleer of het gebruik van digi-stamps is toegestaan, verplicht of verboden (dit zijn digitale stempels, oftewel afbeeldingen die je kan uitprinten) , doe hetzelfde voor rubberen/siliconen stempels. Is er verder nog een artikel van de producent die bij het blog hoort of een artikel dat verkrijgbaar is uit hun winkel nodig? Let op deze voorwaarden!
 • Land: een enkele keer is een challenge alleen toegankelijk voor inwoners van een bepaald land/ continent. Dit staat meestal in de regels vermeld.
 • Zet woord-verificatie uit. Dit is het woord dat je soms moet typen voordat je een comment mag plaatsen, en is erg vervelend voor de design teams. Vaak laten ze geen bericht achter als je dit aan hebt staan.

Tot slot: Zoek de regels op het blog op en lees deze goed door. Maak eventueel aantekeningen, het is jammer als je gediskwalificeert wordt terwijl je speciaal voor die challenge ontworpen hebt.

Winnen

Bij sommige blogs wordt een willekeurige winnaar gekozen met behulp van een random generator. Bij andere blogs wordt de winnaar gekozen door een Design team (DT). Je krijgt soms zelf direct een bericht als je gewonnen hebt, maar volgens mij moet je meestal gewoon zelf checken of je gewonnen hebt. Neem binnen de gestelde termijn contact op om je prijs te claimen, anders gaat deze naar iemand anders.

Prijzen 

De prijzen worden bijna altijd gesponsord door (per challenge) verschillende handelaren / winkels. Prijzen kunnen zijn: waardebonnen voor een aan de site gerelateerde winkel, digitale stempels, hobby producten (stempels, inkt, design papier etc) en/of een widget die je mag toevoegen op je blog. Deze geeft aan dat je gewonnen hebt of in de top3 (of 5) zat.

Frequentie 

Hoe vaak een challenge op een blog voorkomt en hoe lang deze duurt is ook verschillend. Wat je kan doen is om in je post de looptijd van een challenge te vermelden en de sluitdatum. Zo zien blogbezoekers ook of ze zelf nog mee kunnen doen. / )

Waar vind je challenges?

Tot nu toe heb ik de meeste challenges op blogger kunnen vinden. Nou ben ik daar niet zo’n voorstander van omdat dat geen open source is, dus ik gebruik wordpress en dat gaat meestal ook prima. Soms lukt het reageren echter niet direct.

Tips voor wordpress gebruikers wanneer er problemen zijn met reageren op een blogger/blogspot blog:

 • Probeer het dan eens in een andere browser. Ik heb regelmatig problemen met firefox (ook door geinstalleerde privacy addons).
 • Typ je wordpress accountnaam helemaal in. Bij gebruik van autocomplete zie je wel je volledige (account)naam in het venster maar het wordt niet volledig doorgegeven, typ het dus helemaal in
 • Preview je comment. Soms lukt het wel om te posten nadat je je comment gepreviewed hebt.

Overzicht van challenge blogs 

Een overzicht van challenge blogs vind je op mijn challenges-pagina. Heb je nog blogs om eraan toe te voegen of is er iets gewijzigd bij een blog? Geef dit dan door! Ik probeer de lijst up to date te houden maar geef geen garanties, er zijn sites die dit beter bijhouden maar niet alle challenge blogs kennen. Deze sites noem ik ook op mijn challenges pagina.

Was dit bericht nuttig voor je? Mis je nog onderwerpen of heb je nog ideeëen om eraan toe te voegen? Laat het me weten! Dit is nog maar een ieniemienie blogje en ik ben blij met iedere reactie 🙂

Engelse text:

About Challenges

You might have noticed I took part in some challenges. Making cards is my current passion, and challenges offer inspiration and you often have a chance to win something. But what are challenges exactly? Here is my “expert” view on it (with 3 weeks experience)

Challenge blog

A challenge is usually hosted by challenge blogs. These are blogs on which the main content consists of these challenges. Some blogs are directly linked to a producer of hobby supplies, others don’t seem to have that connection

The Challenge

The challenge must be completed and shown within a certain timeframe. Take into account the challengerules of that blog that apply to the challenge!
An example of a challenge can be: Make something envolving the theme “love”, make anything but a card, use a cat as subject, something with wings, use a sentiment, use the provided sketch or make a monochrome card.

Monochrome: In 1 colour or shades of 1 colour, with maybe a backgroundcolour like white. Don’t use color splash here! A green/white card with a red layered heart is not a monochrome card. Technically any second color (besides the main one) disqualifies the card from being monochrome. I’m not sure, but I think black and white don’t count as colours unless they are used as main colours. Can anyone confirm that? I wonder, is a white card with a red heart monochrome or not?

The rules

The rules vary for each blogs, but here are some general rules or things to look out for:

 • Don’t use a card you have allready posted before the challenge started.
 • Link to the challenge(blog) in your blogpost. I always link to both blog and the challenge I am participating in. Also, don’t put the link to the challengeblog in the title of your post, put it in the text.
 • At the challengeblog: Use the present link-tool when submitting your creation. Do not link directly to your blog, link to your blogpost. The difference? If you link directly to the blogpost the jusry will always see the right post and they don’t have to search for your creation. Imagine having to search for their creation at sites of 200 participants – that’s not what you want to spend your time on. So link to your blogpost.
  • An example of a link to a blogpost: https://daqadoodles.wordpress.com/uitdagingen-challenges
  • Wrong is a link to your blog: https://daqadoodles.wordpress.com
  • How to link to your post? First, write your post and publicize it. Go to your post. Check your adress bar, does it show only your blogadress? Then you are most likely still on your homepage and not on the page of your blog itself. Click on the title of your message. Look at the adressbar, do you see your blogadress followed by the titel of your post? Then you’ve got the right link. Copy this link (shortcutkeys: CTRL+C) and paste this in the linktool from the challengeblog (shortcutkeys: CTRL+V). A link that always points to the same content is called a permalink, clicking on this kind of link always brings you to the designated post, regardless of how many posts are added later.
 • Maximum amount of challenges: You can participate in multiple challenges at the same time with 1 project, but watch out! Many blogs have a limit, for example you can use that project for a max of 5 challenges including their challenge.
 • Maximum amount of entries: Sometimes you can enter multiple times, sometimes with two project of the same kind (like 2 cards), sometimes it has to be a different kind of project (e.g. a card and a bookcover).
 • Used tools: Check the usage of digi-stamps (these are digital stamps, images you can print), are they allowed, obliged, forbidden? Do the same for clear and rubber stamps. Check if a product of the producer or store that is linked to the site is needed. Check these rules!
 • Country: Sometimes you can only participate in a challenge when you live in a certain country or continent, this is usually mentioned in the rules.
 • Turn off word-verification in the commenting section of your blog. If it is turned on the Design teams will not comment on your card or maybe even skip your submission.

Search for the challenge rules on the blog and read these well, make notes if necessary. It woul be very disappointing if you are disqualified while you have designed specifically for that challenge.

Winning

A random winner is chosen with the help of a random generator, or a winner is picked by the Design Team (DT). Sometimes you get a message when you have won, but I think most of the times you have to check yourself if you have won. Contact the challengeblog within the set timeframe to claim your price. If you don’t, the price will go to someone else.

Prizes

The prizes are often sponsored by different producers/shops per challenge. The prize can consist of: gift vouchers for a to the blog related store, digital stamps, or other (physical) craft products (stamps, ink, design paper etc) and/or a widget which you may add to you blog. This shows you have won or you were in top 3 (or 5).

Occurance

The occurance and timeframe of a challenge varies. What you could do is post the timeframe and closing date in your blogpost, your blogvisitors can see if they can still participate in the challenge.

Where to find challenges?

So far I found lots of challenges on blogger. I’m not a fan of blogger because it’s not open source, that is why I use wordpress which usually works well. Sometimes it doesn’t though.

Some tips for wordpress users when haveing trouble responding to a blogger/blogspot post:

 • Try another browser. I have issues with Firefox regularly (because of installed addons which I don’t want to remove).
 • Completely type your wordpress accountname. When using autocomplete you see your full accountname in the window but it sometimes isn’t passed fully to the blog you’re trying to comment on, it takes only the letters you have typed. So ignore autocomplete.
 • Preview your comment. Sometimes you can post after you have previewed your comment.

An overview of challenge blogs

An overview of challenge blogs can be found on my challenges-page. Do you have blogs to add of has something changed for a blog? Let me know please. I try to keep the list up to date but I don’t guarantee this, there are sites who maintain this better then me but they might nog have all blogs. These sites are mentioned on my challenges page as well.

I’m curious, did you find this post informative? Do you miss subjects or do you have ideas to add? Let me know! This is just a tiny blog and I appreciate every comment 🙂

It is always a little gift when someone took the time to comment, feedback is much appreciated. / Het is een klein cadeautje wanneer iemand een reactie achterlaat, feedback wordt gewaardeerd!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s